• bel ons+31 (0)88 592 81 13

Hoe berekent Graydon het kredietadvies?

Om tot een kredietadvies te komen, bepaalt Graydon allereerst een basis kredietbedrijf voor een onderneming. Hierbij wordt een uniforme methode gebruikt, die rekening houdt met de bedrijfssituatie van individuele ondernemingen en de daarbij behorende beschikbaarheid van informatie. Andere aspecten waarnaar wordt gekeken, zijn het al dan niet aanwezig zijn van een geldige aansprakelijkheidsverklaring, de aanwezigheid van een geconsolideerde of vennootschappelijke jaarrekening, beschikbare omzetcijfers of het aantal personeelsleden. Afhankelijk van de aanwezige gegevens wordt het basis kredietbedrag berekend. Wanneer geen jaarrekening van het bedrijf zelf bekend is, maar wel van het moederbedrijf, wordt gekeken of de moeder een aansprakelijkheidsverklaring heeft afgegegeven. Is dit het geval, dan geldt het kredietbedrag van de moeder (op gelijke wijze vastgesteld) ook voor de dochter. Is er geen aansprakelijkheidsverklaring afgegeven, dan geldt het bedrag van het moederbedrijf naar rato van de omvangsverhouding van het personeelsbestand conerntotaal/dochter.

De bijstellingen van het basis kredietbedrag door middel van de kredietfactoren resulteren uiteindelijk in het definitieve kredietadvies van Graydon.

De kredietfactoren

Het Graydon-ratingsysteem kent aan karakteristieke eigenschappen van een onderneming (de kredietfactoren) een bepaalde ‘waardering’ toe. De volgende kredietfactoren worden onderscheiden:

  • De leeftijd van de onderneming
  • De omvang van de onderneming (aantal personeelsleden)
  • De rechtsvorm van de onderneming
  • Het betalingsgedrag van de onderneming
  • De jaarrekening van de onderneming
  • De jaarrekening van een eventueel aanwezig moederbedrijf of bedrijf dat een aansprakelijkheidsverklaring heeft afgegeven
  • Een mogelijke insolventie (lopend of negatief opgeheven faillissement of surseance)

Het cijfer voor de factoren ‘leeftijd’, ‘omvang’ en ‘rechtsvorm’ wordt bepaald via een analyse van geregistreerde faillissementen die over ee periode van acht jaar zijn geregistreerd.Al deze gegevens zijn vastgelegd in het Nederlands Faillissementen Register van Graydon. De analyse is uitgesplitst per branche en laat zien dat en bedrijf afhankelijk van leeftijd, rechtsvorm en omvang in zijn branche een grotere of kleinere kans op insolventie heeft. Deze kans wordt via een formule omgezet in een cijfer.

De waardering van het betalingsgedrag van een onderneming wordt bepaald op basis van de betalingsgegevens die Graydon heeft verzameld. Een groot aantal bedrijven levert Graydon als Bulkdata-participant gegevens over de door hun debiteuren gerealiseerde betalingstermijnen.

De beoordeling van de jaarrekening komt tot stand door de meest recente jaarrekening van een bedrijf af te zetten tegen de berekende kengetallen voor de betreffende branche in het betreffende boekjaar. Zo worden de jaarcijfers van een individuele onderneming vergeleken met alle jaarrekeningen in haar branche.

Een mogelijke insolventie, zoals een faillissement, overschrijft alle overige kredietfactoren en leidt tot het advies dat geen krediet kan worden verleend.

Elke afzonderlijke kredietfactor uit het Graydon-ratingmodel resulteert in een bijstelling van het basis kredietbedrag naar boven of beneden.

Een hoog rapportcijfer voor het betalingsgedrag zal bijvoorbeeld het advies procentueel naar boven bijstellen. De kredietfactoren beïnvloeden dus het basis kredietbedrag en bepalen uiteindelijk het definitieve kredietadvies van Graydon